Máte dotaz? Pište na info@deeper-sonar.cz  Podpora: podpora@deeper-sonar.cz Servis: servis@deeper-sonar.cz

Obchodné podmienky


Eshop www.deeper-sonar.sk je prevádzkovaný spoločnosťou MJ Direction s.r.o., IČO 06872034, so sídlom Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha. Prevádzkovateľ eshopu Michal Jiráň, jiran@deeper-sonar.cz, tel: +420 777 859 656.

Ako nakupovať

Najskôr vyberte skupinu tovaru, ktorá Vás zaujíma. Zoznam skupín nájdete v paneli Tovar. Kliknutím na plus rozbalíte príslušnú podponuku. Ak kliknete na názov skupiny tovaru, bude zobrazený zoznam tovaru v tejto skupine. Môžete voliť, či chcete sledovať ceny bez DPH alebo s DPH, zobraziť si ponuku tabuľkovým výpisom alebo formou galérie, triediť tovar podľa názvu, kódu, ceny atď. Pridať tovar do košíka je možné stlačením tlačidla s obrázkom košíku. Môžete potom pokračovať v nákupe alebo prejsť k pokladni, kde Vás prevedieme potvrdením objednávky. Kliknutím na názov tovaru získate jeho detailný náhľad a popis.


Košík

Ak si potrebujete pozrieť celkový obsah košíka, stačí kliknúť na nápis "Obsah košíka" v hornom paneli.


Prechod k pokladni

Táto voľba je prístupná až po prihlásení do elektronického obchodu. Prihlásenie vyžaduje užívateľské meno a heslo, ktoré ste uviedli v registračnom formulári. Ak nie ste registrovaný vyplňte prosím registračný formulár a môžete pokračovať vo výbere dopravy a platobnej metódy.


Vaše objednávky

Táto voľba je dostupná až po prihlásení do elektronického obchodu. Zobrazí zoznam všetkých Vašich objednávok. Umožní ich prezeranie a sledovanie stavu.


Registrácia

Táto voľba Vás prevedie registráciou nového zákazníka. Ak ste už prihlásený, zobrazí Vaše identifikačné údaje a umožní ich opravu (heslo, meno atď.)


Nákupný poriadok

Práva a povinnosti predajcu

 1. Predajca má povinnosť vybaviť a odoslať objednávku, na adresu uvedenú v objednávke, do piatich pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade platby na účet vopred, do piatich pracovných dní od prijatia platby. Ak nebude možné tovar v tomto termíne expedovať, oznámi to predajca zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.
 2. Pokiaľ kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) podľa zákona č. 102/2014 Zb., Predajca vráti čiastku zaplatenú zákazníkom za vrátený tovar do siedmich pracovných dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Predajca nevracia čiastku za poštovné a balné.
 3. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje, ktoré mu poskytol nakupujúci, neposkytovať žiadnym ďalším osobám. Na žiadosť zákazníka predávajúci údaje vymaže z databázy zákazníkov okrem údajov, ktoré slúžia k účtovnej a daňovej evidencii, ktorú predávajúci zo zákona vedie.


Práva a povinnosti nakupujúceho

 1. Nakupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a prípadne ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierka) uvedené v záväznej objednávke.
 2. Nakupujúci uvedie správne a pravdivo údaje potrebné k vybaveniu objednávky.
 3. Na základe zákona č. 102/2014 má nakupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru s výnimkou audionahrávok a multimediálnych CD-ROM, u ktorých bol porušený obal.
 4. Nakupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky zaplatenej za tento tovar.
 5. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený, v prípade multimediálnych a audio nosičov (CD, MC, CD-ROM) nesmie byť porušený igelitový obal.


Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenie

Daňový doklad je zasielaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii. Záručný list je zasielaný priamo s tovarom. Osobným prevzatím tovaru alebo prevzatím tovaru od dopravcu kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom tohto internetového obchodu.


Záručné podmienky

Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená pri každom tovare na faktúre. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za iný kus (prípadne typ) sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak vypršela u reklamovaného tovaru dňom prevzatia do opravy záručná doba.
 • Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú - poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému kancelárskemu prostrediu.
 • Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Ak sa závada prejavuje iba u softwaru, pri ktorom nie je kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu.
 • Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.
 • Vykonaním neoprávneného zásahu do zariadenia či iných úprav bez povolenia predávajúceho.
 • Zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej norme ČSN.
 • Tovar bol poškodený živlami.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude predávajúci účtovať všetky náklady spojené s opravou a testovaním. Tovar je kupujúcemu späť zaslaný buď na dobierku alebo po zaplatení faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný a neopraviteľný tovar za iný, podobný, s porovnateľnými technickými parametrami.


Kupujúci je povinný:

 • Tovar, dodaný predávajúcim, prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, to je po prevzatí tovaru od predávajúceho a v prípade odoslania tovaru, po jeho odovzdanie dopravcovi na dohodnutom mieste a ak nie je miesto určené, po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
 • Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo inak nezaistí, aby bol skontrolovaný v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nárok z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu škody na tovare. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 • Oznámiť predávajúcemu bezodkladne po vykonaní prehliadky dodaného tovaru všetky vady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri odbornej prehliadke zistiť.
 • V prípade že spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný aj záručný list dodaný výrobcom alebo dodávateľom, je tento záručný list nevyhnutný k reklamácii tovaru v záručnej dobe. Bez tohto záručného listu, nemožno tovar v záručnej dobe reklamovať.
 • V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu dodávaného tovaru medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom, je nutné podať do druhého pracovného dňa od zistenia tejto skutočnosti správu predávajúcemu o tomto rozdiele, a to na miesto odkiaľ bol tento tovar expedovaný.
 • Chyby, ktoré existovali v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, avšak prejavili sa neskôr, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď potom, kedy vady mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 • Tovar zasielaný k reklamácii musí byť úplný a v originálnych obaloch (u tovaru SIMM, CPU a HDD obaloch odpovedajúcich charakteru tovaru), musí byť s kompletnou dokumentáciou, doplnkami a softvérom a nesmú byť na ňom žiadne ďalšie nálepky alebo popisky od dealera.

Ochrana osobných údajov:

 • Osobné údaje Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, spravuje a spracováva spoločnosť, ktorá zaisťuje ochranu týchto údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

 • Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje Zákazník priamo spoločnosti. Spoločnosť spracováva osobné údaje Zákazníkov, ktorí vyplnia registračný formulár, prípadne neregistrovaných Zákazníkov, ktorí uzatvoria Zmluvu.

 • Zákazník súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová a fyzická adresa doručenia tovaru, telefónne číslo, dátum narodenia (ďalej všetko spoločne len ako „Osobné údaje“).

 • Zákazník súhlasí so spracovaním Osobných údajov spoločností, a to na účely realizácie práv a povinností zo Zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení.

 • Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť o zmene vo svojich Osobných údajoch.

 • Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú prostredníctvom zabezpečeného počítačového programu.
 • Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Zákazník ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním Osobných údajov môže vo vzťahu k spoločnosti odvolať písomným oznámením doručeným na kontaktnú adresu alebo sídlo spoločnosti.
 • V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že spoločnosť alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Zákazníka alebo v rozpore so zákonom, môže spoločnosť požiadať o vysvetlenie a požadovať, aby odstránil závadný stav. Zákazník sa v takom prípade tiež môže obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • Ak požiada Zákazník o informáciu o spracovaní svojich Osobných údajov, je mu spoločnosť povinná túto informáciu odovzdať. Spoločnosť má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie tejto informácie.
 • Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami spoločnosti a podnikateľov prezentujúcich na internetovom portáli www.deeper-sonar.sk svoj tovar a/alebo služby na elektronickú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti na túto adresu. Súhlas Zákazníka so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný. Zákazník je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne ​​odvolať.